Vinçotte.be

Combineer uw keuringen en bespaar!

EPC (energieprestatiecertificaat)

Het energieprestatiecertifcaat (EPC) geeft de energetische kwaliteit van de woning weer aan de hand van een energiescore. Als potentiële koper of huurder kunt u daarmee de energie-efficiëntie van woningen vergelijken en beoordelen. Deze energiescore wordt berekend op basis van de oppervlakte, de gebruikte materialen, de isolatiewaarden van dak, ramen, muren en deuren, en de installatie voor verwarming en warm water.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze bestelprocedure te garanderen, is het online bestellen van keuringen niet beschikbaar op smartphones en tablets.

Bent u van plan uw woning (huis, appartement, studio, studentenkamers) te verkopen of te verhuren? Dan moet u een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen aan de kandidaat-koper, of aan de kandidaat-huurder indien de huurovereenkomst een langere looptijd heeft dan 2 maanden. In Wallonië heeft de looptijd geen belang. Het energieprestatiecertificaat is van toepassing op elke woning die uit een leefruimte, een toilet, een douche/bad en een keuken/kitchenette bestaat.

In Wallonië is een EPB-certificaat nodig in geval van verkoop of verhuur van een bestaand woongebouw. Een woongebouw is een constructie voorzien van een dak, een vloer en muren of wanden die het binnenvolume van de buitenlucht en van de bodem buiten scheiden, waarin energie wordt gebruikt om het klimaat te regelen en dat voorzien is van een onafhankelijk verwarmings- of klimaatregelingssysteem. Het is bedoeld voor permanenten of tijdelijke individuele of collectieve bewoning.

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. U mag het gedurende die periode overdragen bij verkoop of verhuur van de woning.

!!! Vanaf 1 januari 2015 moet een notaris in het Brussels Gewest altijd controleren of de authentieke akte een EPB-certificaat bevat. Bovendien zal hij controleren dat het EPB-certificaat reeds aanwezig was bij de ondertekening van de verkoopcompromis en Leefmilieu Brussel op de hoogte brengen wanneer dit niet het geval is. Er zal een overgangsperiode zijn voor alle compromissen die voor 01/01/2015 werden ondertekend.

U oefent een zelfstandige activiteit of een vrij beroep uit in uw woning?

Delen van het gebouw met een niet-residentiële bestemming waarvan het volume minder dan 800 m³ is - zoals een praktijkruimte, een winkelruimte of een kapperszaak - mogen opgenomen worden in het energieprestatiecertificaat. Het aandeel van de residentiële delen van de woning moet dan wel groter zijn dan het aandeel van de niet-residentiële delen.

Als het gebouw in Wallonië een niet-residentieel gedeelte omvat (kantoren of diensten – opgelet: handelszaken zijn uitgesloten) waarvan het volume groter is dan of gelijk aan 800 m³, valt dat gedeelte niet onder deze energiecertificatieverplichtingen. Enkel het residentieel gedeelte zal in aanmerking worden genomen. Dat is ook het geval als het niet-residentieel gedeelte, met een volume kleiner dan 800 m³, meer dan 40 % van het globaal volume van het gebouw in beslag neemt.

In het Waals Gewest bepalen het decreet van 28/11/2013 en het uitvoeringbesluit van 15/05/2014 dat men verplicht is de belangrijkste energieprestatie-indicatoren van het EPC aan te geven in alle publiciteit met betrekking tot verkoop/verhuur.

Artikel 48 van het BWR van 15/05/2014:
Naast de unieke code van het certificaat worden de energieprestatie-indicatoren die vermeld moeten worden in de openbaarmakingen bedoeld in artikel 34, § 4 van het decreet uit het EPB-certificaat gehaald.
De indicatoren zijn :
1° de energieklasse;
2° het totale theoretische primaire energieverbruik, uitgedrukt in kWh per jaar;
3° het specifieke primaire energieverbruik, uitgedrukt in kWh/m per jaar.

Het EPC moet steeds meegeleverd worden bij het tekenen van de verkoop- of verhuurovereenkomst. Het moet dus tijdig besteld worden, zodat de zoekertjes die u plaatst om uw woning te verkopen/ te verhuren ook de nodige informatie bevatten.


U vindt de brochure van het Waals Gewest rond bestaande woningen hier. Ze is alleen beschikbaar in het Frans.

Onze energiedeskundige komt bij u ter plaatse om de bestaande situatie van de woning vast te stellen en verzamelt gegevens over de opbouw van de gebouwschil (vloer, buitenmuren, ramen, dak), de verwarmingsinstallatie en de installatie voor sanitair warm water. Als er geen plannen voorhanden zijn, meet onze deskundige onder meer de deuren, de ramen en de vloeroppervlaktes op.

Onze energiedeskundige kijkt alle documenten na die betrekking hebben op de bouw van de woning en de gebruikte bouwmaterialen, zoals:

 • EPB-aangiften (transmissieformulier, EPW-formulier …) zoals die door de energiedeskundige na het einde van de werken in de Energieprestatiedatabank worden ingevoerd. Gegevens uit de oorspronkelijke verklaring en eventuele voorlopige EPB-aangiften worden niet aanvaard.
 • Vroeger afgeleverde geldige energieprestatiecertificaten. Daarbij moet erop gelet worden dat door aanpassingen aan de wooneenheid, de software of het inspectieprotocol geen foute gegevens worden overgenomen.
 • Bestekken van de architect of de aannemer, als die deel uitmaken van een (algemeen) aannemingscontract én als er op grond van de visuele inspectie geen aanwijzingen zijn dat het bestek niet werd gevolgd.
 • Formulieren die ondertekend zijn door de aannemer in het kader van de federale belastingvermindering.
 • Originele facturen van aannemers.
 • Originele facturen van bouwmaterialen.
 • Plannen die zijn opgemaakt en ondertekend door een architect op schaal 1/50ste of groter.
 • Originele bouwplaatsverslagen die zijn opgesteld en ondertekend door een architect.
 • Het postinterventiedossier dat is opgesteld en ondertekend door de veiligheidscoördinator.
 • Technische documentatie, informatie van websites en mails van fabrikanten met specifieke productinformatie, als door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de technische documentatie wordt beschreven wel degelijk in de woning geplaatst werd. Ook informatie op het product zelf of op de verpakking valt hieronder.
 • Offertes (van een aannemer) als door vaststellingen of bewijsstukken kan worden aangetoond dat het product dat in de offerte wordt beschreven wel degelijk in de woning werd geplaatst.
 • Foto’s als de samenstelling van het schildeel of de installatie is te herkennen (detailbeelden) en als kan worden aangetoond dat het schildeel of de installatie in de woning werd geplaatst. De algemene informatie (adres, auteur en datum) die voor alle andere documenten is vereist, is niet nodig voor de foto's.

In Vlaanderen:

 • Goedgekeurde subsidieaanvragen bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder. De goedkeuring van de subsidieaanvraag moet kunnen worden aangetoond door de goedkeuringsbrief van de Vlaamse overheid of de netbeheerder of aan de hand van een rekeninguittreksel (met vermelding van de betaling van de subsidie).
  Enkel de documenten uit de aanstiplijst van het VEA kunnen worden gebruikt. Die lijst vindt u
  HIER. U moet hem tijdens de controle ter plaatse ondertekenen.


Wij vragen u om alle documenten bij aanvang van de controle klaar te leggen. Het is niet mogelijk om documenten na te sturen. Onze energiedeskundige mag bovendien enkel duidelijk omschreven documenten aanvaarden. Zo moeten op ieder document het volledig adres en/of het kadastraal nummer van de woning, een datum en de auteur worden vermeld.

Enkele voorbeelden:

 • U heeft uw dak laten isoleren. De isolatie is echter niet zichtbaar. U beschikt nog wel over de originele factuur van de aannemer, maar die maakt geen melding van het volledige installatieadres. We kunnen niet met zekerheid vaststellen dat het document betrekking heeft op uw woning en het helaas dus ook niet aanvaarden.
 • U heeft een woning gebouwd in 1976. U beschikt echter niet over een geldig document (bijvoorbeeld de stedenbouwkundige aanvraag) om dat bouwjaar te staven. Onze energiedeskundige mag dan helaas geen bouwjaar ingeven in de software.

In Wallonië:

Als alle nodige informatie visueel kon worden vastgesteld door de certificeerder, is dat in de context van de energiecertificatie ideaal. Men spreekt in dat geval van 'visuele vaststelling'. Er bestaan overigens gevallen waarin onrechtstreeks bewijs kan worden bekomen over een gegeven dat nodig is voor de certificatie. In het kader van de geldende procedure spreekt men van “aanvaardbaar bewijs”. De certificeerder zal ook rekening houden met de identificatieplaten en met bepaalde labels die aanwezig zijn op de verwarmingstoestellen of de toestellen voor de productie van sanitair warm water. De plannen van de woning, als de eigenaar daarover beschikt, kunnen de certificeerder bij zijn werk helpen, maar kunnen niet worden toegelaten als aanvaardbaar bewijs.

Hieronder enkele documenten die in aanmerking zouden kunnen worden genomen als 'aanvaardbare bewijzen', onder bepaalde voorwaarden:
 • een volledig dossier in het kader van de energiepremie of de 'renovatiepremie'
 • de volledige documenten die werden opgemaakt in het kader van een aanvraag van belastingverlaging als gevolg van het uitvoeren van energiebesparende werken
 • een dossier met lokaliseerbare foto’s
 • het volledig bouwplaatsdossier met betrekking tot de bouw
 • de facturen van een aannemer met betrekking tot isolatiewerken
 • de facturen van een aannemer met betrekking tot de technische installaties
 • een vroeger energieprestatiecertificaat met betrekking tot de woning
 • de technische documentatie (installatiehandleidingen, technische handleidingen, …) van de systemen (verwarming, productie van sanitair warm water, ventilatie, thermische zonnepanelen, enz.)
 • enz.