Vinçotte.be

Privacy

(Versie 31.08.2016)

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Vinçotte (met kantoren in 1800 Vilvoorde, Jan Olieslagerslaan 35, KBO 0821.076.888) bepaalt de middelen en de doeleinde (finaliteit) van de verwerking van persoonsgegevens die geregistreerd en gebruikt worden door het Vinçotte-platform, en is als dusdanig verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992.

Dit document beschrijft de verwerkingsmodaliteiten van de gegevens i.v.m. de gebruikers, inclusief bij het plaatsen van bestellingen via het platform of via een andere gebruikersinterface. Indien een andere interface wordt gebruikt die door een partner van Vinçotte ter beschikking wordt gesteld, blijven de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die deze partner vermeldt, volledig van toepassing en worden ze cumulatief met deze voorwaarden gehanteerd.

Welke persoonsgegevens worden door Vinçotte geregistreerd en verwerkt?

Algemene inlichtingen over de gebruiker.

Allereerst registreert Vinçotte de gegevens die de gebruikers haar meedelen in de diverse formulieren die op het platform ter beschikking staan en waarmee gegevens worden ingezameld.

Verder registreert Vinçotte de gegevens die meegedeeld worden door haar partners nadat de klant erom gevraagd heeft, over klanten die diensten willen bestellen bij Vinçotte. Het gaat om naamgegevens (naam, adres, telefoon, enz.), of andere gegevens (voorkeuren, uren van beschikbaarheid, favoriete inlichtingen), of over gegevens m.b.t. de goederen of de installaties (meer bepaald de elektrische installaties, enz.) waarvoor de klant diensten wil bestellen bij Vinçotte.

E-mailadres

Vinçotte registreert het (de) e-mailadres(sen) dat (die) de gebruiker meedeelt. Na voorafgaand akkoord van de gebruiker kan Vinçotte hem reclame-mails sturen. De gebruiker kan echter steeds aangeven dat hij dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. De toelating om dergelijke berichten te sturen, wordt uitdrukkelijk gevraagd wanneer zijn e-mailadres voor de eerste keer wordt gevraagd. Bovendien bevat elk e-mailbericht ook de mogelijkheid om zijn recht op verzet uit te oefenen. Indien er verscheidene e-mailadressen geregistreerd zijn, kan het nodig zijn om dit recht van verzet voor elk van die adressen uit te oefenen.

Cookies & andere automatische verwerkingen

Bij elk bezoek op het platform worden automatisch ook andere niet-naamsgegevens geregistreerd : het IP-adres, merk en versie van de browser, uur van het bezoek, laatste geraadpleegde webpagina, en cookies waarmee we de voorkeuren van de gebruiker kunnen kennen (taalkeuze, login en wachtwoord, zoekcriteria, enz.). Cookies zijn computerbestanden die automatisch opgeslagen worden op de harde schijf van de gebruiker zelf wanneer hij de website veiligwonen.vincotte.be bezoekt. Op basis van gegevens die in deze cookies worden bewaard, kan men u niet op naam identificeren, en Vinçotte kan deze enkel raadplegen wanneer de gebruiker verbinding maakt met de servers van Vinçotte. De gebruiker kan instellen welke parameters in cookies worden opgeslagen (zie hieronder punt 7, uw voorkeuren).

Met welk doel gebruikt Vinçotte uw gegevens?

De algemene gegevens en het e-mailadres worden gebruikt (i) om de goede uitvoering van de geplaatste bestelling te waarborgen, (ii) om de gebruikers te identificeren en hun toegangsrechten na te kijken, (iii) voor het beheer en het goede verloop van de elektronische betalingen en voor de fraudebestrijding, (iv) voor het beheer, de opvolging en de verbetering van de website www.veiligwonen.vincotte.be als promotie-instrument voor de producten en diensten van Vinçotte en van de vennootschappen van de groep Vinçotte, (v) om gepersonaliseerde inlichtingen of diensten aan te bieden over de producten of diensten van de groep Vinçotte of van de partners van Vinçotte, (vi) voor rechtstreekse marketing (mailings) door Vinçotte of andere ondernemingen van de groep Vinçotte, en (vii) om de gebruikers op de hoogte te houden van de recente veranderingen en nieuwigheden van Vinçotte en van de groep Vinçotte. Vinçotte zal ook aan bepaalde partners toelating kunnen geven om diezelfde gegevens te gebruiken, uitsluitend om de naleving van de wederzijdse verplichtingen na te kijken die Vinçotte en de betrokken partners met elkaar binden. Deze gegevens worden uitsluitend aan derden meegedeeld in de gevallen die in dit "bericht privégegevens" staan vermeld, behalve om aan wettelijke of reglementaire verplichtingen te voldoen of op verzoek van een administratie of een gerechtelijke overheid.

Wat gebeurt er met de gegevens van de controleverslagen of andere energieprestatiecertificaten?

Vinçotte behoudt zich het recht voor om de gegevens en de resultaten van een verslag, van een certificaat of van enige andere analyse die is uitgevoerd voor een klant van het Vinçotte-platform of van haar partners, te verwerken als een deel van een algemene databank of van een ander informatiesysteem, teneinde bij professionele gebruikers een databank inzake de vastgoedmarkt uit te baten, en teneinde commerciële inlichtingen of andere aanbiedingen die u mogelijk interesseren, vanwege Vinçotte of haar partners, mee te delen

Uw rechten

De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verleent u recht van toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben en het recht om desgevallend een rechtzetting daarvan te vragen. U heeft ook steeds het recht om te weigeren dat uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden worden gebruikt.

U kan die rechten uitoefenen door zich te wenden tot Vinçotte volgens de modaliteiten die voorzien zijn op de pagina “contact” van de website www.veiligwonen.vincotte.be, of met een brief naar het volgende adres:

Vinçotte Departement Sales & Marketing Jan Olieslagerslaan, 35 1800 Vilvoorde

Uw voorkeuren

Het staat de klant vrij om deze bestanden op elk ogenblik te wissen. De klant kan ook verhinderen dat cookies worden opgeslagen, door de instellingen van zijn computer in die zin aan te passen. In deze twee gevallen loopt de klant wel het risico dat hij de website Vinçotte en de daarmee samenhangende websites op minder efficiënt kan gebruiken. Die gegevens blijven permanent in uw computer staan, zolang u uw cookies niet verwijdert (ga in uw browser naar Extra, Internetopties.) U kan via uw browserinstellingen zorgen dat er geen cookies worden opgeslagen.